૮૫ બાગાયતી યોજનામાં અરજી કર​વાની ઉત્તમ તક​

બાગાયતી ૮૫ યોજનાઓ માટે અરજી આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર ખુલેલ છે અને ૩૦-૪-૨૦૨૦ સુધી અરજી કરી શકાશે તો ખેડૂત મિત્રો આ સમાચાર ને વધુમાં વધુ શેર કરો, જેથી કોઈ ખેડૂત મિત્ર અરજી કર​વાથી વંચીત રહી ન જાય​. કેટલીક બા…

બાગાયતી યોજનાઓ

બાગાયતી યોજનાઓમાં અરજી કર​વા માટે આઈ ખેડૂત પોર્ટલમા યોજનાઓ ખુલેલ છે તેમા ૮૦ બાગાયતી યોજનાઓમાં અરજી કરી શકાશે. જેનુ લિસ્ટ નીચે આપેલ છે. અતિ ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકો  • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૨.૦૦ લાખ /હે.…

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.