ખેતીવાડીની ૩૯ યોજનાઓ

ખેતીવાડીની ૩૯ યોજનાઓમાં અરજી કર​વા માટે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર ખુલેલ છે અને ૩૦-૪-૨૦૨૦ સુધી અરજી કરી શકાશે તો ખેડૂત મિત્રો આ સમાચાર ને વધુમાં વધુ શેર કરો, જેથી કોઈ ખેડૂત મિત્ર અરજી કર​વાથી વંચીત રહી ન જાય…

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.