ખેતીવાડીની 39 યોજનાઓ : આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર

આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ખેતીવાડીની 39 યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે જેમાં અંડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપ લાઇન પી.વી.સી. અન્ય ઓજાર/સાધન કમ્બાઇન્ડ હાર્વેસ્ટર કલ્ટીવેટર ખેડૂતોને પાક મૂલ્યવૃધ્ધિ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવાની યો…

ખેતીવાડીની ૩૯ યોજનાઓ

ખેતીવાડીની ૩૯ યોજનાઓમાં અરજી કર​વા માટે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર ખુલેલ છે અને ૩૦-૪-૨૦૨૦ સુધી અરજી કરી શકાશે તો ખેડૂત મિત્રો આ સમાચાર ને વધુમાં વધુ શેર કરો, જેથી કોઈ ખેડૂત મિત્ર અરજી કર​વાથી વંચીત રહી ન જાય…

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.