કિવિની ખેતી એટલે સોનાની ખેતી

આ ફળની ખેતીનું ગુજરાતમાં છે ઉજળું ભવિષ્ય, એક એકર કમાઈ આપશે લાખો રૂપિયા જમીન​ ગુજરાતમાં વલસાડ, કચ્છ ખેતી માટે પરફેક્ટ છે. પહાડી અને ખુલ્લા મેદાનમાં આ ખેતી વધુ થાય છે. આ ફળ ફળને 1000 મીટરથી 2500 મીટર ની…

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.