ગુજરાતમાં પાકિસ્તાન તરફથી આવેલાં તીડ નો આતંક​

બનાસકાંઠામાં પાકિસ્તાનની સરહદે આવેલાં ગામડાંમાં તીડનું આક્રમણ થયું છે. તીડ ઝૂંડના હુમલાના કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. આશરે 10 જેટલાં ગામોમાં તીડનાં ઝૂંડ ચડી આવ્યાં છે, જેણે ઊભા પાકને ભારે નુકસાન …

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.