કૃષિ ઈનપુટ સહાય

રાજ્યમાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં ખરીફ ઋતુમાં ઓછા વરસાદને કારણે ઉદભ​વેલી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લ​ઈને સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગ દ્વારા રાજ્યના કુલ ૧૧ જિલ્લાના ૫૧ તાલુકાઓ કે જેમાં ૨૫૦ મી.મી. કરતાઓછો વરસાદ નોંધાયે…

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.