પ્રધાનમંત્રી ફઝલ બિમા યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

પ્રધાનમંત્રી ફઝલ બિમા યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો સરકારે પહેલેથી જ વડાપ્રધાન ફઝલ બિમા યોજના અમલીકરણ શરૂ કરી દીધું છે . આમાં, કુદરતી કટોકટીને લીધે, પાકને નુકસાન પહોંચાડ્યું હોય તો ખેડૂતોને સરકાર તરફથી ન…

શું છે 7/12 ઉતારા નકલ…. ? ખેડૂતોએ સમજવા જેવું….

શું છે 7/12 ઉતારા નકલ, ખેડૂતો અને ખેડૂત પુત્રોએ સમજવા જેવું અગત્યનું પત્ર… ૭/૧ર એટલે કે રેકર્ડ માટે નકકી કરેલા કુલ ૧૮ પત્રકો પૈકી પત્રક નં. ૭ અને પત્રક નં. ૧ર એમ બે પત્રકોને સંકલિત કરીને બનાવવામાં આવે…

કૃષિ હેલ્પ લાઈન નંબર​

ખેડૂતો માટે સૌથી મોટી સમસ્યા હોય તો ખેડૂતોને કોઇપણ સમયે અધિકૃત વૈજ્ઞાનિક અને ખેતીવાડી સંલગ્ન અધિકારીના નંબરો મળતા નથી. ત્યારે ખેડૂતો સૌથી વધુ ગૂચવાતા હોય છે. કોઇ પણ સમસ્યા સમયે તાત્કાલિક નંબર મળી રહે …

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.