પશુપાલનની ૩૭ સહાય યોજનાઓ : અંતિમ તારીખ​ 30-6-2022

પશુપાલન ખાતું, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે અમલી વિવિધ સહાયકારી યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજી i-khedut પોર્ટલ પર તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૯ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ સુધી ચાલુ રહેશે. લાભ લેવા ઈચ્છતા તમામ પશુપાલકો…

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.