પશુપાલનની ૩૭ સહાય યોજનાઓ : અંતિમ તારીખ​ 30-6-2022

પશુપાલન ખાતું, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે અમલી વિવિધ સહાયકારી યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજી i-khedut પોર્ટલ પર તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૯ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ સુધી ચાલુ રહેશે. લાભ લેવા ઈચ્છતા તમામ પશુપાલકો…

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર​ ખેતીવાડી ની ૬૦ યોજનાઓ | Agriculture Schemes on i-Khedut Portal

ખેતીવાડી ની યોજનાઓ તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૯ થી ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ સુધી ચાલુ છે, જેનુ લિસ્ટ નીચે દર્શાવેલ છે. 1.અન્ડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપ લાઇન-પી.વી.સી 2.એમ. બી. પ્લાઉ (મીકેનીકલ રીવર્સીબલ) 3.એમ.બી. પ્લાઉ 4.એમ.બી. પ્લાઉ (હાયડ્ર…

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.