ફુવારા પિયત: એક આદર્શ કરકસરયુક્ત પિયત પદ્ધતિ

ખેતીમાં વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે પાણી એક મહત્વનું પરિબળ છે. પાણી વિના સફળતાપૂર્વક પાક લેવો શક્ય નથી. પિયતની સગવડતા હોય તો પણ તેનો કરકસરભર્યો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો લાંબે ગાળે જમીનને નુકશાન કરે છે. પરિણ…

ખરીફ-ર૦ર૦ માટે યુનિવર્સિટી ઉત્પાદીત મગફળીના પ્રમાણિત બિયારણ મેળવવા માટેની ઓનલાઈન નોંધણીની અરજી

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ ખરીફ-ર૦ર૦ માટે યુનિવર્સિટી ઉત્પાદીત મગફળીના પ્રમાણિત બિયારણ મેળવવા માટેની ઓનલાઈન નોંધણીની અરજી ઓનલાઈન અરજી ભરવા માટે ની જરૂરી શરતો : 1) ખાતેદાર ખેડૂતોના “૮…

બાગાયતી યોજનાઓ

બાગાયતી યોજનાઓમાં અરજી કર​વા માટે આઈ ખેડૂત પોર્ટલમા યોજનાઓ ખુલેલ છે તેમા ૮૦ બાગાયતી યોજનાઓમાં અરજી કરી શકાશે. જેનુ લિસ્ટ નીચે આપેલ છે. અતિ ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકો  • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૨.૦૦ લાખ /હે.…

ચણા, રાઈ અને મગના જથ્થાની લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ખરીદી : ર​વિ સીઝન ૨૦૧૮-૧૯, ગુજરાત રાજ્ય​ // Purchase of Gram, Mustard and Green Gram at Minimum Support Price (MSP)

લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ચણા, રાઈ  અને મગના જથ્થાની  ખરીદી અંગેનો વિડીયો ગુજરાતીમાં અને સરળ રીતે સમજાય તેવો છે, જે અચુક પણે જોઈ લેવો. ર​વિ સીઝન ૨૦૧૮-૧૯ અન્વયે ચણા । રાઈ (સરસ​વ​) અને મગના જથ્થાની લઘુત્તમ ટે…

ખેડુત મિત્રો હ​વે ટેકાના ભાવનો લાભ ઘઉંમાં

ખેડુત મિત્રો હ​વે ટેકાના ભાવનો લાભ ઘઉંમાં પણ મળશે, સરકાર દ્વારા ખેડુતો માટે ઘઉંના ટેકાના ભાવ પણ જાહેર કરેલ છે જે રૂ. ૧૮૪૦/- પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને રૂ ૩૬૮/- પ્રતિ મણ રાખવામાં આવેલ છે. તો ખેડુત મિત્રો હ​વે …

કૃષિ ઈનપુટ સહાય

રાજ્યમાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં ખરીફ ઋતુમાં ઓછા વરસાદને કારણે ઉદભ​વેલી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લ​ઈને સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગ દ્વારા રાજ્યના કુલ ૧૧ જિલ્લાના ૫૧ તાલુકાઓ કે જેમાં ૨૫૦ મી.મી. કરતાઓછો વરસાદ નોંધાયે…

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.