ફુવારા પિયત: એક આદર્શ કરકસરયુક્ત પિયત પદ્ધતિ

ખેતીમાં વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે પાણી એક મહત્વનું પરિબળ છે. પાણી વિના સફળતાપૂર્વક પાક લેવો શક્ય નથી. પિયતની સગવડતા હોય તો પણ તેનો કરકસરભર્યો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો લાંબે ગાળે જમીનને નુકશાન કરે છે. પરિણ…

બાગાયતી યોજનાઓ

બાગાયતી યોજનાઓમાં અરજી કર​વા માટે આઈ ખેડૂત પોર્ટલમા યોજનાઓ ખુલેલ છે તેમા ૮૦ બાગાયતી યોજનાઓમાં અરજી કરી શકાશે. જેનુ લિસ્ટ નીચે આપેલ છે. અતિ ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકો  • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૨.૦૦ લાખ /હે.…

કૃષિ ઈનપુટ સહાય

રાજ્યમાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં ખરીફ ઋતુમાં ઓછા વરસાદને કારણે ઉદભ​વેલી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લ​ઈને સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગ દ્વારા રાજ્યના કુલ ૧૧ જિલ્લાના ૫૧ તાલુકાઓ કે જેમાં ૨૫૦ મી.મી. કરતાઓછો વરસાદ નોંધાયે…

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.