ખરીફ-ર૦ર૦ માટે યુનિવર્સિટી ઉત્પાદીત મગફળીના પ્રમાણિત બિયારણ મેળવવા માટેની ઓનલાઈન નોંધણીની અરજી

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી – જૂનાગઢ ખરીફ-ર૦ર૦ માટે યુનિવર્સિટી ઉત્પાદીત મગફળીના પ્રમાણિત બિયારણ મેળવવા માટેની ઓનલાઈન નોંધણીની અરજી ઓનલાઈન અરજી ભરવા માટે ની જરૂરી શરતો : 1) ખાતેદાર ખેડૂતોના “૮…

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.